“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 10
เราควรที่จะให้การอบรมธรรมทูตแก่เด็ก ๆ เมื่อไร

                 งานธรรมทูตเป็นงานที่ต้องกระทำทั้งในชีวิตส่วนตัวของเราแต่ละคนและในชีวิตของหมู่คณะ คำสั่งของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปทั่วทุกมุมโลกและประกาศข่าวดีแก่ทุกๆคน” เป็นคำสั่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราทุกคนตั้งแต่วันที่ได้รับศีลล้างบาป ดังนั้นงานให้การอบรมธรรมทูตจึงเป็นงานที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยเสริมสร้างความสำนึกนี้ให้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนจนกว่าเราแต่ละคนจะได้กลับกลายเป็นธรรมทูตที่มีคุณภาพของพระเจ้า

                การที่เราแต่ละคนจะมีหัวใจเป็นธรรมทูตนั้นไม่ได้ใช้เวลาเพียงวันเดียว แต่จะค่อยๆพัฒนาขึ้น ดังนั้นการให้การอบรมจึงเป็นการกระตุ้นและประคับประคองเด็กๆให้ก้าวหน้าไปในการเป็นธรรมทูต แม้ว่าในปัจจุบันพวกเขาอาจจะยังไม่พร้อม แต่เราจะละเลยไม่ได้ที่จะให้การอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เด็กโต และเยาวชน

                 การให้การอบรมธรรมทูตนี้จะต้องกระทำแบบมีแบบแผนเพื่อเด็กๆจะได้ก้าวหน้าอย่างถูกทิศทาง ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพื่อการจัดการอบรม
                1. การสร้างจิตสำนึก – การสร้างจิตสำนึกเป็นขั้นแรกของการให้การอบรม เราจะต้องทำให้เด็กๆเห็นถึงความจำเป็นและความต้องที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเด็กๆที่มีความยากลำบากมากกว่าตัวของพวกเขา
                2. ความรู้ – เด็กๆจะต้องได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางศาสนา สังคม และเศรษฐกิจ โดยเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรม แสดงให้พวกเขาได้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยตัวเลข สถิติ หรือด้วยสื่อสารต่างๆ
               3. การอบรม – การอบรมเป็นการทำให้ข้อมูลเชิงเหตุผลกลายเป็นการอุทิศตนส่วนบุคคล ความรู้ต้องผ่านจากสมองไปสู่หัวใจ เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อการเป็นธรรมทูต เราจะต้องอุทิศเวลา ให้การภาวนา ให้ความรัก ให้สิ่งของ และที่สุดอุทิศชีวิตของเราเพื่องานธรรมทูต
              4. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน – การให้การฝึกอบรมทุกอย่างจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพื้นฐาน และโดยเฉพาะสำหรับเราจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะที่เป็นคริสตชน พระเยซูคริสตเจ้าผู้ที่ทรงไถ่บาปเราทุกคนโดยไม่คิดมูลค่าทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในงานธรรมทูตทุกประเภท ความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเงื่อนไขแบบมนุษย์ หรือเพื่อสังคม แต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มีรากลึกแห่งศีลล้างบาป
              5. จิตตารมณ์กลุ่ม – งานธรรมทูตไม่ได้เป็นงานส่วนตัว แต่ต้องเกิดขึ้นภายในชุมชนและมอบหมายให้กับชุมชน ทุกๆกิจการในงานธรรมทูตนั้นก็คืองานของพระศาสนจักร จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ดีกินดีเท่านั้น แต่เป็นการประกาศถึงข่าวดีที่ทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
              6. สากล - งานธรรมทูตเป็นงานพระคริสตเจ้าทรงมอบหมายให้พระศาสนจักรกระทำจนสุดปลายแผ่นดินโลก จึงไม่ได้เป็นงานของคนใดคนหนึ่ง วัดใดวัดหนึ่ง หรือสังฆมณฑลหรือทวีป แต่เป็นของทุกคนในโลก การอบรมให้เด็กๆมีความคิดที่เป็นสากลจำเป็นต้องใช้เวลาและความเพียรทน ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในเรื่องนี้ก็คือ ชีวิตของนักบุญเทเรซา แห่งเลอร์ซิเออที่ได้ภาวนาเพื่องานแพร่ธรรมทั่วโลกทั้งๆที่ดำเนินชีวิตที่อยู่แต่ในอารามเท่านั้น

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14239893
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1790
1502
7482
95312
14239893
Your IP: 18.207.240.77
2023-05-31 19:09