“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม
(Pontifical Mission Societies : PMS)

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) มีองค์กรที่ช่วยเหลืองานด้านการแพร่ธรรม 4 องค์กรดังนี้

1 THE SOCIETY OF PROPAGATION OF FAITH
 
 1.  สมณองค์กรเผยแพร่ ความเชื่อ
(Pontifical Society for the Propagation of Faith) 
       ผู้ก่อตั้งคือ สตรีฆราวาสชื่อ มารี โปลิน จาริโก ในปี 1822 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก  และให้การสนับสนุน ในเรื่องของงาน แพร่ธรรมแก่สังฆมณฑลต่าง ๆในประเทศมิสซัง เป็นต้นงานด้านการแพร่ธรรม เช่น ให้การสนับสนุนครูคำสอน และงานที่ เกี่ยวข้องกับการสอนคำสอน การสร้างวัด การส่งเสริมให้วัดแต่ละวัด ได้ช่วยเหลือกันและกัน ทั้งทางด้านความรู้ บุคลากร   และวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ส่งเสริมให้แต่ละประเทศ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องงานธรรมทูต และให้ความ ร่วมมือกันในงานธรรมทูตตลอดปี เป็นต้นในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวัน แพร่ธรรมสากล นอกจากนี้ ยังให้การ ช่วยเหลือพระสังฆราชที่เกษียณอายุ ในประเทศมิสซังอีกด้วย
 2 THE SOCIETY OF SAINT PETER APOSTLE  2. สมณองค์กรนักบุญเปโตร อัครสาวก
(Pontifical Society of Saint Peter Apostle)
          ก่อตั้งโดย สตรีฆราวาส 2 ท่าน คือ จันเนอะ และมารดาชื่อสเตฟานี บีการ์ด ในปี ค.ศ. 1889 โดยมี จุดประสงค์ เพื่อสนับสนุน กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ และนักบวช ด้วยการสนับสนุน และช่วยเหลือบ้านเณรเล็ก บ้านเณรใหญ่ในประเทศมิสซัง สถานฝึกอบรม นักบวชชายหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรม บรรดาสงฆ์พื้นเมือง  

 3 THE SOCIETY OF HOLY CHILDHOOD  3.  สมณองค์กรยุวธรรมทูต
(Pontifical  Society  of  the  Missionary Childhood)  
        ผู้ก่อตั้งคือ พระสังฆราชชาร์ลส์ เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ในปี ค.ศ. 1843 โดยมี จุดประสงค์ที่จะปลุกจิตสำนึก เด็ก ๆ คาทอลิกทุกคน ให้อุทิศตัวเพื่อ พระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวดี ของพระองค์ไปยังเพื่อน ๆ ทุกมุมโลก โดย....
 
  " การมีความเชื่อศรัทธาที่ลึกซึ้ง
   " การดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามความเชื่อ
   " การแบ่งปันความเชื่อด้วยความยินดี
       สมณองค์กรยุวธรรมทูตจึงมีหน้าที่ ที่จะเตรียมเด็ก ๆ คาทอลิกทุกคน ให้มีความภูมิใจในความเชื่อศรัทธา ของตนเอง และพร้อมที่จะแบ่งปัน   ความเชื่อนี้ให้กับเพื่อน ๆ ที่อยู่รอบข้าง ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สวดภาวนา เพื่องานแพร่ธรรมในที่ต่าง ๆ ให้เคารพผู้อาวุโส และมีความคิด ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป็นการ ให้ทั้งทางด้านวัตถุสิ่งของ และทาง ด้านความเชื่อ นำผู้อื่นให้มารู้จัก และรักพระเยซูเจ้า สมณองค์กร ยุวธรรมทูตจึงให้สนับสนุนกิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของเด็กเล็ก และสงเคราะห์เด็กยากไร้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 14 ปี โดยมุ่งเน้นในด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม  อีกทั้งส่งเสริม เด็กคริสตชนให้เป็นธรรมทูตของ พระคริสตเจ้า
 4 PONTIFICAL MISSIONARY UNION  4. สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช
( Pontifical Missionary Union of Clegy)
        มีคุณพ่อเปาโลมานนา สงฆ์คณะ PIME เป็นผู้ก่อตั้งในปี 1916 มีจุดมุ่งหมายที่จะให้กำลังใจ บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ให้ดำรงชีวิตมั่นคงในกระแสเรียก อีกทั้งมีจิตใจเป็นธรรมทูตในพื้นที่ที่ทำงาน โดยถืออุดมคติว่า "พระศาสนจักรทั้งหมดร่วมใจกันทำงานแพร่ธรรม เพื่อการกลับใจ ของคนทั้งโลก" องค์กรนี้ได้พิมพ์หนังสือนิตยสารชื่อ "ออมนิส แตรรา" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านการแพร่ธรรมของสงฆ์ และนักบวชทั่
วโลก 


      ในปี 1922 สันตะสำนักได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานดังกล่าวเป็นองค์กรช่วยเหลืองานแพร่ธรรมขององค์สมเด็จประสันตะปาปา

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14239852
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1749
1502
7441
95271
14239852
Your IP: 18.207.240.77
2023-05-31 17:18