“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ประวัติยุวธรรมทูตในประเทศไทย          
พระอัครสังฆราชหลุยส์  จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์                ประเทศไทยได้เริ่มงานยุวธรรมทูตในปี ในปีค.ศ. 1990 – 1995 ฯพณฯ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร เป็นผู้อำนวยการของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand) ท่านเริ่มจากการส่งผู้แทนไปสัมมนาและดูงานที่ประเทศศรีลังกา  หลังจากนั้นได้เริ่มจัดแปลเอกสารยุวธรรมทูตต่างๆที่ได้มาจากการไปสัมมนาและดูงาน เริ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังสังฆมณฑล หน่วยงาน โรงเรียนและคณะนักบวชต่างๆ โดยได้จัดประชุมเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันนั้น ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจของคณะซาเลเซียน หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์  แต่เนื่องจากการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจผิดทำให้คิดกันว่า จะต้องล้มเลิกองค์กรเด็กต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย เพื่อให้มาตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตแทน ทำให้การเริ่มงานยุวธรรมทูตในสมัยนั้น ไม่ได้รับการตอบรับและเกิดการต่อต้าน งานการเริ่มตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตในประเทศไทยในครั้งนี้จึงต้องหยุดชะงักลง

คุณพ่ออดุลย์  คูรัตน์    ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1995 – 1998 บาทหลวงอดุลย์  คูรัตน์ เป็นผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand)  ท่านได้สานต่องานยุวธรรมทูตจาก พระสังฆราช จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ แม้จะไม่ค่อยเติบโตนักแต่ก็ได้พยายามที่จะเผยแพร่ ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับสมณองค์กรยุวธรรมทูตในประเทศไทย คือ ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา School Of Missionary Animators – Level I (SOMA I) จำนวน  7 คน เป็นการสัมมนาครั้งแรกในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ. นครปฐม ในวันที่ 21– 27 กันยายน ค.ศ. 1997 ผู้แทนที่เข้าร่วมสัมมนาได้พยายามทำงาน แบ่งปันและเผยแพร่สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา และ ในวันที่ 20 -26 กันยายน ค.ศ. 1998 ได้เข้าร่วมสัมมนา School Of Missionary Animators – Level II (SOMA II) ที่บ้านเข้าเงียบเบธานี ตาไกไต ประเทศฟิลิปปินส์ การสัมมนาทั้งสองครั้งนี้ก็เป็นเสมือนเชื้อไฟที่ปลุกเร้าให้พระศาสนจักรในประเทศไทย มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการดำเนินงานยุวธรรมทูตในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นต่อไป

คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช     ในช่วงปี ค.ศ.1998-2009 คุณพ่อวีรศักดิ์  วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand) ได้จัดประชุม ผู้รับผิดชอบงานแพร่ธรรมของแต่ละสังฆมณฑล เพื่อสร้างความร่วมมือกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มและองค์กรที่ทำงานในด้านการอภิบาลเด็ก ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่  ได้จัดให้มีการสัมมนา School Of Missionary Animators – Level I (SOMA I) ให้กับผู้แทนจากทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย คณะครูและผู้รับผิดชอบหน่วยงานเด็ก ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ในวันที่  12-14 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1999 ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นก้าวสำคัญของงานยุวธรรมทูตในประเทศไทย ที่ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ และเมื่อสังฆมณฑลหรือหน่วยงานใดพร้อมที่จะเริ่มงานยุวธรรมทูต ทีมอบรมเคลื่อนที่จะออกไปจัดการอบรมให้    เมื่อมีการจัดอบรมยุวธรรมทูตที่ประเทศศรีลังกา ได้มีการส่งบุคคลากรไปร่วมสัมนาและศึกษาดูงานยุวธรรมทูตที่ประเทศศรีลังกาอีกครั้ง ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน  1999 และในวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม ค.ศ.  2003 ได้ส่งผู้แทนไปร่วมงานที่ยุวธรรมทูตที่จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความความเข้มแข็งและความเข้าใจต่อสมณองค์กรยุวธรรมทูต พร้อมๆกับการเผยแพร่กลุ่มยุวธรรมทูตคุณพ่อได้พยายามรณรงค์ให้มีการบริจาคเงิน สวดภาวนา และทำพลีกรรมเพื่องานแพร่ธรรมกับเด็กๆมากขึ้น ในปีค.ศ 2005 ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเยาวชนยุวธรรมทูต 2 คน และ 2 animators ไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศเยอรมัน

     ดังพระวาจาที่ของพระเจ้าจากจดหมายของนักเปาโลถึงชาวโครินทร์ ฉบับที่ 1 ซึ่งท่านนักบุญเปาโลสอนว่าเราทุกคนเป็นเพียงผู้รับใช้ที่นำความเชื่อมาให้ประชาชน เปรียบเสมือนเป็นเพียงผู้ปลูกและผู้รดน้ำต้นไม้แห่งความเชื่อ แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้เติบโต (เทียบ 1 คร. 3:5-8) ตลอดช่วงระยะเวลาของการเป็นผู้อำนวยการของคุณพ่อวีระศักดิ์  วนาโรจณ์สุวิช ได้มีการจัดทีมอบรมเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูต และการใส่จิตตารมณ์ธรรมทูตลงในองค์กรเด็กที่มีอยู่แล้ว ซึ่งถือได้ว่า เมล็ดพันธ์ของยุวธรรมทูตได้ถูกหว่านไปยังสังฆมณฑลต่างๆ ทั้ง 10 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลปอล เดอ ชาร์ต และ โรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล ซึ่งต่อมาทุกโรงเรียนในเครือของคณะเซนต์ปอลปอล เดอ ชาร์ตมีการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตและมีกิจกรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้น

              เพื่อให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการอบรม จึงได้มีการจัดแปลเอกสารของยุวธรรมทูตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น เทป และซีดีเพลงยุวธรรมทูต โปสเตอร์เพื่อการรณรงค์ กางเขนสำหรับผู้เข้าเป็นสามชิกยุวธรรมทูต สายประคำธรรมทูต รูปปั้นพระเยซูกุมารองค์อุปถัมภ์สมณองค์กรยุวธรรมทูต กระปุกออมสิน แปลภาพยนต์ซีดี “ยามเมื่อดอกไม้บาน” ซึ่งเป็นประวัติและการตั้งกลุ่มยุวธรรมทูต มีการจัดทำคู่มืออบรมสำหรับคณะครูและทีมงานเพื่อเป็นเครื่องมือผู้อบรมยุวธรรมทูตในแต่ละสัปดาห์

 คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ     ปี ค.ศ.2009 - 2019 คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  เป็นผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (Pontifical Mission Societies : PMS Thailand) ในช่วงนี้ คุณพ่อได้เน้นงานด้านการอบรมและการเผยแผ่จิตตารมณ์ยุวธรรมทูตโดยเจาะเข้าไปตามกลุ่มต่างๆ เป็นต้นในกลุ่มองค์กรเด็ก ในบ้านเณร และคณะนักบวชต่างๆ สังฆมณฑลใดที่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มคุณพ่อได้พยายามให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสื่อต่างๆ จัดพิมพ์ คู่มือ-สมณองค์กรยุวธรรมทูต ใบสมัครเป็นสมาชิก สายประคำธรรมทูต ธงยุวธรรมทูต และมีการจัดแปลการ์ตูนประวัติยุวธรรมทูตเรื่อง “The Children Helping Children Story” และจัดทำเวปไซต์ www. missionarychildhood.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร และประสานงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งของคณะนักบวช และโรงเรียนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรท้องถิ่นและพระศาสนจักรสากล

              เนื่องจากความแตกต่างทางด้านประเพณี วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทำให้การตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตในประเทศไทยในแต่ละสังฆมณฑลแตกต่างกันไปตามสภาพของท้องถิ่น บางสังฆมณฑลมีการตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตตามวัด ในบางสังฆมณฑลตั้งกลุ่มในโรงเรียน และในบางสังฆมณฑลมีการตั้งกลุ่มแบบผสมผสานกัน เพื่อให้งานสามารถเดินไปได้

          

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14239856
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1753
1502
7445
95275
14239856
Your IP: 18.207.240.77
2023-05-31 17:21