Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08833726
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
833
6566
14838
97910
8833726
Your IP: 3.236.204.251
2020-10-21 08:53

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 12
ข้อบังคับของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก PMS

สมณองค์กรยุวธรรมทูต (The Pontifical Missionary Society of Holy Childhood or Missionary Children)

              Art.13 องค์กรให้การช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

                      a) ช่วยผู้ให้การอบรมทำการปลุกจิตสำนึกและพัฒนาบรรดาเด็กๆและเยาวชนให้มีจิตสำนึกในงานธรรมทูตต่อสากลโลกอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อนำพวกเขาให้มีความผูกพันทางจิตใจและแบ่งปันทรัพยากรด้านวัตถุสิ่งของให้กับเด็กๆในพระศาสนจักรท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะในดินแดนที่มีความยากลำบาก ทุกคนต่างมีอะไรที่ให้และรับจากกันและกัน ตามคำขวัญที่ว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”

                         b) ให้ช่วยเหลือในการส่งเสริมและการพัฒนากระแสเรียกธรรมทูต

                      c) เตรียมผู้ให้การอบรมธรรมทูตที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเด็กๆในการพัฒนาชีวิตสู่เส้นทางการมีจิตสำนึกธรรมทูตที่สมบูรณ์ ซึ่งจะบรรลุผลสำเร็จได้โดยการเข้าร่วมงานโดยตรงด้วยวิธีที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ด้วยจุดมุ่งหมายนี้ จึงต้องจัดโครงสร้างทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับแขวงเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสม

             Art. 14 สมณองค์กรยุวธรรมทูตในฐานะที่มีบทบาทในการด้านการฝึกอบรมจะต้องคำนึงถึงทั้งวิธีการฝึกอบรมธรรมทูตและข้อเรียกร้องให้มีใจกว้างขวาง ในการปลุกจิตสำนึกธรรมทูตให้กับเด็กๆ โดยกิจกรรมต่างๆจะต้องจัดให้เหมาะสมกับอายุ ความรู้สึกนึกคิด สภาพแวดล้อม และความสามารถของเด็กๆ ในการอบรมตามแผนการอบรมของยุวธรรมเองหรือในโครงสร้างของการสอนคำสอน สมณองค์กรยุวธรรมทูตควรที่จะต้องบูรณาการเข้าอยู่ในแผนงานอภิบาลของการอบรมคริสตชนทั่วๆไป ทั้งนี้เพื่อให้ทุกกิจกรรมมีมิติด้านธรรมทูตอยู่ในการฝึกอบรมนั้นๆ

             Art. 15 ทุกๆปี สมณองค์กรยุวธรรมทูตจะจัดให้มีวันยุวธรรมทูตสากล เพื่อเรียกร้องความสนใจของเด็กๆให้เห็นถึงความต้องการทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุของเด็กๆทั่วโลก ส่งเสริมให้เด็กๆได้ช่วยเหลือเด็กๆอื่นด้วยการภาวนา การพลีกรรม และการบริจาค และสนับสนุนให้พวกเขาได้ค้นพบพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าในระหว่างเด็กๆด้วยกัน ในขณะที่พวกเขาได้ให้ความสนใจบรรดาเด็กที่ยากจนฝ่ายวัตถุนั้น พวกเขาจะต้องไม่ลืมที่จะคิดถึงความร่ำรวยฝ่ายจิตวิญญาณของเด็กๆเหล่านั้น ขอให้พวกเขาเปิดตัวเองต้อนรับกันและกัน เด็กๆจะได้รู้จักและรักเด็กอื่นๆในฐานะที่เป็นพี่น้องของพวกเขา และด้วยวิธีนี้จะก่อให้เกิดความช่วยเหลือจุนเจือต่อกันและกัน

             Art. 16 เนื่องจากผู้ให้การอบรมจะต้องมีวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กๆ จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสมณองค์กร ทั้งในระดับชาติและสังฆมณฑลที่ได้รับการเรียกร้องให้มีรู้ทั้งทางด้านเทววิทยาและการสอนคำสอน

             Art. 17 อายุของเด็กๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสมณองค์กรนั้นให้สภาแห่งชาติเป็นผู้กำหนด โดยได้รับการยินยอมจากสภาพระสังฆราชและสอดคล้องกับสภาสูง

            Art. 18 สมาชิกและเงินบริจาคของเด็กๆจากทวีปต่างๆจะก่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของยุวธรรมทูตเพื่อช่วยเหลือสถาบันและกิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในดินแดนธรรมทูตต่างๆ

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี