“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

การเสด็จลงมาของพระจิตเจ้าการเสด็จลงมาของพระจิตเจ้า
วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

การประทับอยู่ของพระเจ้า
        เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า โปรดทรงเติมหัวใจของข้าพเจ้าและจุดไฟแห่งความรักของพระองค์ลงในหัวใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้อรำพึงไตร่ตรอง

        1. วันพระจิตเสด็จลงมาคือพระพรอย่างมหาศาลของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ วันพระคริสตสมภพพระเจ้าทรงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ให้แก่เรา คือพระเยซูคริสตเจ้า คนกลาง ผู้ทรงเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างมนุษยชาติและพระเจ้า ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยพระทรมานของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงยอมสละพระองค์เองทั้งหมดเพื่อเรา แม้จนกระทั่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงชำระเรา ทำให้เราบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ วันปัสกาพระคริสตเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมา ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ตลอดจนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ คือเครื่องยืนยันถึงการถวายพระสิริรุ่งโรจน์ของเราเอง พระองค์ทรงนำหน้าเราไปยังบ้านของพระบิดาเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับเรา เพราะในพระองค์และร่วมกับพระองค์ เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้า เราได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นความสุขแท้นิรันดร แต่พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้  เมื่อทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว พระเยซูเจ้าร่วมกับพระบิดา ทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมา พระจิตเจ้า พระบิดาและพระจิตทรงรักเราจนถึงจุดที่ประทานพระวจนาตถ์ในการรับสภาพมนุษย์ให้กับเรา พระบิดาและพระวจนาตถ์ทรงรักเรามากจนถึงกับประทานพระจิตเจ้าให้กับเรา ดังนั้น พระตรีเอกภาพ ทั้งสามพระบุคคลทรงมอบพระองค์เองแก่มนุษย์ โน้มตัวลงให้กับคนจนไม่มีอะไรที่จะไถ่กู้เขาให้พ้นจากบาป บันดาลให้เขาศักดิ์สิทธิ์ และนำเขามาสู่ความสนิทสัมพันธ์ของพระองค์ นั่นคือความรักเมตตาที่มากอย่างเหลือล้นที่พระเจ้าทรงรักเรา และพระพรจากพระเจ้าให้กับวิญญาณของเราถึงจุดสูงสุดของพระพรที่ทรงประทานคือพระจิตเจ้า ทรงเป็นพระพรที่เลิศล้ำ Altissimi Donum Dei พระพรสูงสุดจากพระเจ้า พระจิตเจ้า สายสัมพันธ์และคำมั่นสัญญาแห่งความรักซึ่งกันและกันของพระบิดาและพระบุตร พระองค์ผู้ทรงรับประทับตรา และสวมมงกุฎแห่งพระพรซึ่งกันและกัน ถูกมอบให้กับวิญญาณของเราโดยทางบุญกุศลที่ไม่สิ้นสุดของพระเยซูเจ้า เพื่อพระองค์จะสามารถทำงานแห่งการบันดาลศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ได้สำเร็จ โดยการสืบเชื้อสายมาจากบรรดาอัครสาวกภายใต้รูปของลิ้นไฟ พระจิตเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ประทานพระจิตแห่งความรักให้แก่เราอย่างไร เพื่อเปลี่ยนแปลงเราด้วยความรักของพระองค์ และทรงเปลี่ยนแปลงเราเพื่อนำเรากลับไปหาพระเจ้า

          2. พระพรของพระจิตเจ้าไม่ใช่พระพรชั่วคราว แต่เป็นพระพรอันถาวร แท้จริงแล้วสำหรับวิญญาณที่ดำเนินชีวิตในความรักเมตตา พระองค์ทรงเป็นแขกรับเชิญที่อ่อนหวานผู้ทรงประทับอยู่ภายในวิญญาณนั้น พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารของวันนี้ว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา... เราจะมาหาเขาและจะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยน 14:23-31) อย่างไรก็ตาม การประทับอยู่ของพระตรีเอกภาพนี้ และการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าในวิญญาณซึ่งอยู่ในสถานะพระหรรษทาน จึงจะเป็นพระพรซึ่งสามารถและควรเพิ่มมากขึ้น เป็นการให้อย่างต่อเนื่อง การให้ครั้งแรกคือเมื่อเรารับศีลล้างบาป  หลังจากนั้นมีการฟื้นฟู และยืนยันในวิธีพิเศษ คือศีลกำลัง ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ กล่าวได้ว่า พระจิตเจ้าเสด็จลงมาในวิญญาณของคริสตชนทุกคน มีการฟื้นฟูพระพรนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับความก้าวหน้าในความรักเมตตาที่เพิ่มขึ้น และในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร พระจิต ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร ยังคงมอบพระองค์เองให้กับวิญญาณอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ครอบครองได้มากขึ้น พระวรสารในวันนี้ กล่าวอย่างจริงจังเกี่ยวกับความรักเมตตา ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นทั้งเงื่อนไขและผลของการประทับอยู่ของพระจิตในวิญญาณของเรา เป็นเงื่อนไขเพราะ พระเยซูเจ้าเองตรัสว่า ทั้งสามพระบุคคลสถิตอยู่ในวิญญาณที่มีความรักเท่านั้น เพราะ “พระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลั่งความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” (รม 5:5) ความรักของพระเจ้านำหน้าเราอย่างสมบูรณ์เมื่อเรารับศีลล้างบาป โดยปราศจากบุญกุศลในส่วนของเรา แต่โดยทางบุญกุศลของพระเยซูเจ้าแต่เพียงผู้เดียว พระจิตเจ้าได้ถูกประทานให้กับเรา และความรักเมตตาของพระองค์ก็กระจายอยู่ในเราอย่างไร้เหตุผล หลังจากนั้น ทุกครั้งที่เราทำตามคำเชื้อเชิญจากพระเจ้า โดยการทำกิจการแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แห่งความรักเมตตา พระองค์ทรงฟื้นฟูการมาเยี่ยมเยียนที่มองไม่เห็นในวิญญาณของเรา ประทานพระหรรษทานและความรักเมตตาที่ใหม่เสมอแก่เรา ดังนั้นชีวิตเหนือธรรมชาติของเราจึงพัฒนาขึ้นภายใต้การกระทำของพระจิต จมอยู่ในกระแสแห่งความรักของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ด้วยวิธีนี้ เราจึงจะเข้าใจว่าการสมโภชพระจิตเจ้าสามารถและควรเป็นการแสดงให้เห็นถึงการหลั่งลงมาของพระจิตเจ้าครั้งใหม่ในวิญญาณของเรา การเสด็จมาเยือนครั้งใหม่ที่พระองค์ทรงเติมเต็มเราด้วยพระพรของพระองค์

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439403
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
281
1062
3576
3576
14439403
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 03:29