“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

พระจิตเจ้าเตรียมจิตใจสมโภชพระจิตเจ้า 5
พระจิตเจ้า

การประทับอยู่ของพระเจ้า
          ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักพระองค์ ปรารถนาพระองค์ รักพระองค์ และเตรียมตัวข้าพเจ้าเพื่อการกระทำของพระองค์ในวิญญาณของข้าพเจ้า

ข้อรำพึงไตร่ตรอง

         1.ใกล้วันสมโภชพระจิตเจ้า เตือนเราให้หันความคิดและจิตใจของเราไปหาพระจิตเจ้า ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์  เราต้องการรู้จักพระองค์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้รักพระองค์ให้มากขึ้น วอนขอพระองค์อย่างเร่าร้อนมากขึ้น และปฏิบัติตนเองในลักษณะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้การกระทำของพระองค์ดำเนินต่อไปในวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลาย หนังสือคำสอนสอนเราว่า พระเจ้า ทรงมีสามพระบุคคล เท่าเทียมกัน และแตกต่างกัน คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต จากนิรันดร พระบิดา ทรงรู้จักพระองค์เอง ทรงทำให้เกิดพระวจนาตถ์ของพระองค์ ซึ่งเป็นความคิดที่สมบูรณ์แบบและเป็นรูปธรรมในพระองค์ที่พระบิดาทรงแสดงออก และผู้ที่พระองค์ทรงสื่อสารถึงความดี ความน่ารัก ธรรมชาติพระเจ้าและแก่นแท้ทั้งหมดของพระองค์ พระบิดาและพระวจนาตถ์ทรงเห็นความดีและความงามอันไม่มีขอบเขตร่วมกัน รักกันตั้งแต่นิรันดร และการแสดงความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้คือพระบุคคลที่สาม คือ พระจิตเจ้า พระวจนาตถ์ทรงบังเกิดจากพระบิดาโดยทางความรู้ พระจิตจึงมาจากพระบิดาและพระบุตรโดยทางความรัก ดังนั้น พระจิตจึงเป็นจุดสิ้นสุดและการหลั่งไหลลงมาของความรักซึ่งกันและกันของพระบิดาและพระบุตร การหลั่งไหลที่มากมายและสมบูรณ์จนเป็นพระบุคคล พระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ ผู้ซึ่งพระบิดาและพระบุตรได้รับจากความรักอันไพบูลย์สูงสุด สื่อสารถึงพระธรรมชาติและแก่นแท้ของตนเอง โดยไม่สูญเสียความเป็นพระองค์เองของทั้งสามพระบุคคล เนื่องจากพระจิตคือการหลั่งไหลของความรักของพระเจ้า พระองค์จึงถูกเรียกว่า “พระจิต” ตามความหมายของภาษาละตินของคำนี้ ซึ่งหมายถึง อากาศ การหายใจ ลมหายใจแห่งชีวิต ในตัวเรา การหายใจเป็นสัญญาณของชีวิต ในพระเจ้า พระจิตคือการแสดงออก การไหลเวียนของชีวิตและความรักของพระบิดาและพระบุตร ในแง่นี้ พระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพเรียกว่า “พระจิตของพระบิดาและพระบุตร” และ “พระจิตแห่งความรักในพระเจ้า”ด้วย นั่นคือ “ลมหายใจ” แห่งความรักของพระบิดาและพระบุตร “ลมหายใจ” แห่งความรักของพระเจ้า ในแง่นี้ บรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรเรียกพระจิตว่า “จุมพิตแห่งพระบิดาและพระบุตร” เป็นจุมพิตที่หอมหวานแต่เร้นลับ” ตามการแสดงออกที่อ่อนโยนของนักบุญเบอร์นาร์ด ให้เราวอนขอพระจิตเจ้า พระจิตแห่งความรัก เพื่อพระองค์จะได้ทรงจุดไฟแห่งความรักในใจของเรา

            2. ตามแนวคิดของมนุษย์เรา บุคคลคือสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์และแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีการดำรงชีวิต ดำรงอยู่โดยตนเอง มีสติปัญญา มีอิสระและความตั้งใจ และเป็นที่รักใคร่ สามารถรักได้ ทั้งหมดนี้ได้รับการยืนยันในพระจิตเจ้า ในลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่สุด พระองค์ ลมหายใจแห่งความรักของพระบิดาและพระบุตร เป็นพระบุคคล และพระบุคคลของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้าทั้งครบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระเจ้า แม้ว่าพระองค์จะเท่าเสมอกับอีกสองพระบุคคลอย่างแท้จริง แต่ทรงแตกต่างจากทั้งสองพระบุคคล  พระองค์ทรงดำรงอยู่ในพระองค์เอง ทรงรู้จักและทรงรัก เนื่องจากพระจิตทรงเป็นพระบุคคลของพระเจ้า เราจึงมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้เช่นเดียวกับที่เรามีต่อพระบิดาและพระบุตร พระศาสนจักรเชื้อเชิญให้เราทำเช่นนั้น โดยเสนอคำวิงวอนอันไพเราะมากมายต่อพระจิต โดยเฉพาะในบทเพลง Veni Creator Spiritus ซึ่งพระศาสนจักรกล่าวถึงพระนามต่างๆซึ่งสามารถกล่าวถึงพระผู้บรรเทาได้ด้วยความมั่นใจ บทเพลง เริ่มต้นด้วยการเรียกพระจิตว่า "พระจิตพระผู้สร้าง" เตือนเราว่า พระองค์พร้อมกับพระบิดาและพระบุตร คือพระเจ้าองค์เดียว พระผู้สร้างของเรา จากนั้น พระศาสนจักรวิงวอนพระองค์ให้เป็นพระผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา นั่นคือ ในฐานะผู้ประทานพระหรรษทานในวิญญาณของเรา Imple superna gratia, quae tu creasti pectora เปี่ยมล้นด้วยพระหรรษทานจากสวรรค์ให้กับดวงวิญญาณที่ทรงสร้าง แม้ว่าการกระทำภายนอกทั้งหมดของพระเจ้า เช่น การเนรมิตรสร้าง การทำให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ การไถ่กู้ เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทั้งสามพระบุคคลของพระเจ้า" ด้วยความสัมพันธ์บางอย่าง และตามที่เป็นอยู่ ความเกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ระหว่างงานภายนอกและลักษณะที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพระบุคคล งานเหล่านี้มีคุณลักษณะมาจากพระบุคคลหนึ่งมากกว่าบุคคลอื่น" (Divinum Illud) ดังนั้น งานแห่งการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นงานแห่งความรัก เป็นคุณลักษณะเฉพาะของพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นลมหายใจแห่งความรักของพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอ ที่ 13 สอนว่า "พระจิตประทานความน่ารัก แรงดลใจที่เข้มแข็ง กล่าวได้ว่าสัมผัสสุดท้ายกับงานอันสูงส่งแห่งจุดหมายนิรันดร์ของเรา" (ibid) ภายใต้ลักษณะพิเศษของ พระผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์นี้ พระศาสนจักรเรียกร้องให้เราอัญเชิญพระจิต Altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio พระพรจากพระเจ้าผู้สูงสุด พระพรที่มอบให้กับวิญญาณของเราเพื่อนำพวกเขาไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ น้ำพุทรงชีวิตแห่งพระหรรษทาน ไฟ ความรักของพระเจ้า ความอ่อนหวานฝ่ายจิต และอีกครั้งว่า Septiformis munere, digitus paternae dexterae ผู้แจกจ่ายพระพรทั้งเจ็ดประการซึ่งพระองค์ทรงทำให้ชีวิตฝ่ายจิตของเราสมบูรณ์ นิ้วพระหัตถ์ขวาของพระบิดาซึ่งชี้ทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์แก่เรา ด้วยความชื่นชมยินดี ความรัก และความปรารถนาที่เราควรวิงวอนต่อพระจิต พระผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439408
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
286
1062
3581
3581
14439408
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 03:49