“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

พระนางมารีย์ผู้เป็นคนกลางเตรียมจิตใจสมโภชพระจิตเจ้า 4
พระนางมารีย์ผู้เป็นคนกลาง

การประทับอยู่ของพระเจ้า
          ข้าแต่พระนางมารีย์ โดยเหตุที่องค์พระเยซูเจ้าปรารถนาที่จะมาหาพวกลูกผ่านทางพระนาง โปรดให้ลูกสามารถไปถึงพระองค์ผ่านทางพระนางด้วยเทอญ

ข้อรำพึงไตร่ตรอง

          1. พระศาสนจักรสอนให้เราเรียกพระนางมารีย์เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ชื่อนี้สรุปสิ่งที่พระนางพรหมจารีมารีย์เป็นสำหรับเรา ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระบุตรสุดที่รักของพระนาง คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน ความเมตตา ผู้รักษาพระหรรษทานทั้งหมดที่พระเยซูทรงสมควรได้รับให้แก่เรา นักบุญปีอุสที่ 10 กล่าวว่า “ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวแห่งความโศกเศร้าและน้ำพระทัยระหว่างพระคริสตเจ้ากับพระนางมารีย์” พระนางสมควรที่จะเป็นผู้แจกจ่ายผลประโยชน์ทั้งหมดที่พระเยซูทรงได้รับเพื่อเราด้วยการหลั่งพระโลหิต" (สมณสาส์น Ad Diem Ilium) พระนางมารีย์ผู้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและสนิทสัมพันธ์ที่สุดกับชีวิต การงาน และพระทรมานของพระบุตรของพระนาง ร่วมมือกับพระองค์ในการไถ่เราให้รอดพ้น ซึ่งพระเยซูเจ้าผู้เดียวเท่านั้นสามารถกระทำให้เราได้ และเราก็ได้รับบุญกุศลจากพระนางมารีย์เช่นกัน แม้จะเป็นหนทางรองและด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกันเท่านั้น ดังนั้นพระนางมารีย์จึงได้รับอำนาจที่แท้จริงเหนือพระคุณเหนือธรรมชาติทั้งหมดที่พระบุตรรับได้มา และเมื่อพระนางได้รับพร้อมกับพระองค์ พระนางก็แจกจ่ายแก่เราพร้อมกับพระองค์ด้วย  พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 กล่าวว่า “อาจเป็นการยืนยันว่าตามพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดมาถึงเราโดยไม่ผ่านมือของพระนางมารีย์ เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครสามารถเข้าใกล้พระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพได้นอกจากโดยทางพระบุตร ดังนั้นไม่มีใครสามารถเข้าใกล้พระคริสตเจ้าได้นอกจากผ่านทางพระมารดาของพระองค์” (สมณสาสน์ Octobri Mense). หลังจากพระเยซูซึ่งเป็นคนกลางแต่เพียงคนเดียว พระนางมารีย์ก็เป็นคนกลาง เมื่อพระเยซูทรงวิงวอนพระบิดาในสวรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเรา ดังนั้นพระนางมารีย์จึงวิงวอนต่อพระเยซูเจ้าแทนเรา พระนางได้รับและแจกจ่ายพระหรรษทานทั้งหมดที่เราต้องการ บทภาวนาเริ่มของบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองพระนางมารีย์มารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม จากคำพูดของนักบุญเปาโลเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าที่ว่า “ให้เราเข้าใกล้บัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วยความวางใจเพื่อรับความเมตตาและการอภัยโทษ” ถัดจากพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์คือ “บัลลังก์แห่งพระหรรษทาน” ที่แท้จริง และพระนางสามารถรับทุกสิ่งจากพระบุตรของพระนางเพื่อเรา พระนางคือผู้มีพลังอำนาจทุกอย่าง(omnipotentia supplex) ผู้ทูลวิงวอนที่ทรงพลัง ความทรงพลังในการอธิษฐานของพระนางในฐานะพระมารดา

           2. พระนางมารีย์เป็นคนกลางระหว่างพระบุตรของพระนางกับเรา ด้วยเหตุผลสองประการ พระนางมอบพระเยซูเจ้าให้เราและนำเราไปหาพระองค์ พระวรสารบอกเราหลายครั้ง แสดงให้เราเห็นถึงความคิดอย่างมารดาโดยทั่วไปของพระนางมารีย์ ขณะที่นำพระเยซูเจ้ามาสู่มวลมนุษย์ พระแม่มารีย์ได้ถวายพระกุมารเยซูให้คนเลี้ยงแกะและนักปราชญ์เข้ามานมัสการ พระนางพาพระองค์ไปยังพระวิหารและถวายพระองค์แก่สิเมโอน โดยการขอร้องของพระนางที่เมืองคานา พระนางได้รับปาฏิหาริย์ครั้งแรกจากพระบุตรของพระนาง ณ เนินกัลวารีโอ พระนางมารีย์รับมรณสักขี และร่างที่ไร้ชีวิตของพระบุตรสุดที่รักไว้ในอ้อมแขน ผู้ที่พระนางมอบให้เป็นสินไถ่มวลมนุษยชาติ ในห้องชั้นบนพระนางวอนขอความบริบูรณ์ของพระจิตเจ้าสำหรับอัครสาวก และตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พระนางสนับสนุนพระศาสนจักรแรกเริ่มด้วยการสวดอ้อนวอนและการให้กำลังใจอย่างมารดา การพบกับพระนางมารีย์คือการพบพระเยซูเจ้า นี่คือเหตุผลทั้งหมดของการดำรงอยู่และพันธกิจของพระนาง คือการมอบพระเยซูให้กับโลกและดวงวิญญาณ และพร้อมกับพระเยซูเจ้าเพื่อมอบพระหรรษทานและพระพรของพระองค์ ดังที่นักบุญเบอร์นาร์ดกล่าวไว้ พระนางมารีย์เป็นหนทางที่นำพาน้ำทรงชีวิตแห่งพระหรรษทานมาสู่มวลมนุษย์ ยิ่งกว่านั้นพระนางนำพระเยซูบ่อเกิดแห่งพระหรรษทานมาให้เรา

             ในฐานะคนกลาง พระนางมารีย์ยังนำมนุษย์มาหาพระเยซูเจ้าด้วยการสอนพวกเขาถึงหนทางไปหาพระบุตร และแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีที่จะทำให้พระองค์พอพระทัย เราเป็นเด็กเล็ก ๆ ที่ยากจนอยู่เสมอไม่สามารถให้ของขวัญแก่พระเจ้าได้ แต่พระนางมารีย์มารดาของเรา ด้วยความละเอียดละออของมารดา ได้จัดเตรียมและประดับประดาของขวัญของเรา การกระทำของเรา คำอธิษฐานและการอุทิศชีวิตของเรา และมอบสิ่งเหล่านี้ด้วยมือของพระนางเองแก่พระบุตรของพระนาง ดังแม่ที่แท้จริง พระนางให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหัวใจของเรา ซึ่งปรารถนาจะทำให้พระเยซูเจ้าพอพระทัย พระนางมารีย์ต้องการหล่อหลอมจิตใจของเราแต่ละคนให้บริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยความรักและความดี เป็นหัวใจที่เต้นพร้อมเพรียงกับดวงพระหฤทัยแห่งพระบุตร ให้เราวางดวงใจของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระนางมารีย์ เพื่อพระนางจะทรงเติมเต็มใจเหล่านั้นด้วยพระหรรษทานและความจริง ด้วยชีวิตและคุณธรรม (RM)

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439409
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
287
1062
3582
3582
14439409
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 03:55