“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

พระจิตของพระคริสตเจ้าเตรียมจิตใจสมโภชพระจิตเจ้า 6
พระจิตของพระคริสตเจ้า

การประทับอยู่ของพระเจ้า
         ข้าแต่พระจิตเจ้า พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระกรุณานำทางวิญญาณที่น่าสงสารของข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้อรำพึงไตร่ตรอง

           1. ในพระคัมภีร์ พระจิตเจ้าได้รับเรียกว่า "พระจิตของพระคริสตเจ้า" (รม 8:9) ซึ่งเป็นการแสดงออกที่มีความหมาย พระคริสตเจ้าเป็นพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ แม้ว่าพระองค์จะกลายเป็นมนุษย์ แต่พระองค์ยังคงเป็นพระวจนาตถ์ พระบุตรของพระเจ้า จากพระองค์ เนื่องมาจากพระบิดา พระจิตทรงสืบเนื่องไป ดังนั้น พระจิตเจ้าจึงถูกเรียกอย่างถูกต้องว่าพระจิตของพระคริสตเจ้า เพราะพระบุคคลของพระคริสตเจ้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระวจนาตถ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพูดถึงพระคริสตเจ้า เราไม่ได้พูดถึงพระองค์ในฐานะพระเจ้าเท่านั้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะมนุษย์ นั่นคือ พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ ในแง่นี้ก็เช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าพระจิตเจ้าคือพระจิตของพระคริสตเจ้า เรารู้ตามจริงว่า พระผู้บรรเทาของพระเจ้า พร้อมกับพระบิดาและพระบุตร ประทับอยู่ในวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในสถานะพระหรรษทาน และพระองค์ไม่เพียงแต่จะประทับอยู่ที่นั่นเท่านั้น แต่ยังทรงพอพระทัยที่จะประทับอยู่ที่นั่น ยิ่งพระองค์ทรงพบระดับของพระหรรษทานในวิญญาณมากเท่าใด พระองค์ก็จะทรงพอพระทัยมากเท่านั้น เพราะที่ใดก็ตามที่พระหรรษทานมีมาก ที่นั่นมีภาพสะท้อนถึงพระธรรมชาติของพระเจ้าที่เข้มข้นและสว่างไสวมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่พระจิตทรงพอพระทัยในดวงวิญญาณของพระนางพรหมจารีมารีย์เป็นอย่างยิ่ง แม้พระนางจะเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน แต่พระนางก็เติบโตจากความบริบูรณ์ไปสู่ความไพบูลย์อย่างต่อเนื่อง ถึงกระนั้น พระหรรษทานของพระนางมารีย์ก็เป็นเพียงภาพสะท้อนอันแผ่วเบาของพระหรรษทานซึ่งเต็มดวงวิญญาณของพระเยซูเจ้า พระหรรษทานที่นักเทววิทยาเรียกว่า "ไม่มีที่สิ้นสุด" ถ้าเช่นนั้น ถ้าพระเยซูเจ้าทรงมีพระหรรษทานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อาจกล่าวได้ว่าพระจิตเจ้าทรงพึงพอใจในวิญญาณของพระคริสตเจ้าอย่างไม่มีขอบเขต และประทับอยู่ที่นั่นราวกับอยู่ในพระวิหารแห่งความปรารถนาของพระองค์ แนวคิดนี้แสดงไว้ใน สมณสาส์น Mystici Corporis เมื่อกล่าวว่า พระผู้บรรเทาของพระเจ้า "พบความสุขของพระองค์ในการประทับอยู่ในดวงวิญญาณของพระผู้ไถ่กู้เหมือนในพระวิหารที่พระองค์ทรงโปรดปราน" และถ้าเราสามารถพูดได้ว่าพระจิตเป็นของเราเพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ในวิญญาณของเราโดยได้บันดาลศักดิ์สิทธิ์โดยพระหรรษทาน ด้วยเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น เราสามารถพูดได้ว่าพระองค์ทรงเป็น "ของพระคริสตเจ้า" ซึ่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์มีพระหรรษทานอย่างล้นพ้น

           2. พระจิตเจ้าคือ พระจิตของพระคริสตเจ้า และสถิตอยู่ในพระองค์เช่นเดียวกับในพระวิหารที่พระองค์ทรงเลือก พระจิตเจ้าอยู่ในวิญญาณของพระคริสตเจ้าที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อพระเจ้า เพื่อชี้นำในการบรรลุผลสำเร็จของพันธกิจแห่งการไถ่กู้ และเพื่อให้พระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์สำเร็จไป เราเห็นสิ่งนี้ในพระวรสาร ซึ่งนักบุญลูกา ได้อธิบายถึงหลังจากพระเยซูพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เมื่อพระจิต “เสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้ดุจนกพิราบ”(ลก 3:22) และเสริมว่า “พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงพระดำเนินจากแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นทุรกันดาร”(ลก 4:1) นี่เป็นถ้อยแถลงที่ชัดเจนถึงความสมบูรณ์เหลือคณานับซึ่งพระจิตทรงสถิตอยู่ในวิญญาณของพระเยซูเจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ความสมบูรณ์นี้มีอยู่ตั้งแต่วินาทีแรกของพระชนมชีพของพระผู้ช่วยให้รอดพ้น แต่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้เห็นอย่างสมเหตุสมผลในเวลาที่พระองค์รับพิธีล้าง นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานของพระจิตเจ้าในวิญญาณของพระเยซูเจ้า ทรงดลใจการกระทำทั้งหมดของพระองค์และนำทางพระองค์ให้บรรลุผลสำเร็จของพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ ตามคำกล่าวของนักบุญเปาโล: "พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์โดยปราศจากตำหนิมลทินแด่พระเจ้าเดชะพระจิตเจ้า" (ฮบ 9:14) หากเราต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นธรรมล้ำลึกขอพระผู้บรรเทาของพระเจ้าในดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ก็เพียงพอแล้วที่จะนึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำสำเร็จในวิญญาณที่บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงของความรัก นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน สอนว่า ในสถานะอันสูงส่งนี้ พระจิตเจ้าจะบุกเข้าไปในวิญญาณ ซึ่งต่อแต่นี้ไปจะอ่อนน้อมต่อพระองค์โดยสิ้นเชิง พระองค์ทรงชี้นำและขับเคลื่อนในการกระทำทั้งหมด ผลักดันอย่างไม่หยุดยั้งต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยยึดมั่นในพระประสงค์อันสูงส่งของพระองค์ พระจิตทรงประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างล้นพ้นในวิญญาณของพระคริสตเจ้า ซึ่งมีความสามารถสูงสุดในด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนและสอดคล้องกับการดลใจของพระองค์ พระจิตเจ้าพบกับสิ่งสร้างอันสูงส่ง วิญญาณของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงบุกเข้าไป ทรงชี้นำ ทรงนำทางในการบรรลุพันธกิจ และนำมาเฝ้าพระเจ้าด้วยพาหนะที่ไม่มีใครเทียบได้ เพราะอยู่ภายใต้วิถีทางของพระองค์อย่างสมบูรณ์

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

14439406
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
284
1062
3579
3579
14439406
Your IP: 44.192.254.173
2023-10-04 03:43